บริการ

  • งานพัฒนาระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัททั่วไป

         งานพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เป็นบริการที่เราเข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจลูกค้า โดยกลั่นกรองความสำคัญของกระบวนการต่างๆ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถเพิ่มคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ ทั้งภาพรวมธุรกิจ หรือแยกเฉพาะบางระบบตามความต้องการลูกค้า เช่น ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจ่ายเงิน ระบบการขาย เพิ่มระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น

         สำหรับลูกค้าที่ต้องการความมั่นคงและยั่งยืนของระบบการทำงาน เรามีบริการเสริมพิเศษ คือ บริการสนับสนุนการวางระบบการทำงาน เป็นการสนับสนุนการจัดทำโครงสร้างการทำงาน ข้อมูลวิเคราะห์ลักษณะงาน คู่มือแผนผังการทำงาน (Work flow) และตัวอย่างเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ที่สำคัญ