บริการ

  • งานสอบทานคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งภาครัฐและเอกชน

         งานสอบทานคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นบริการให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน เพื่อดำรงคุณภาพและยกระดับการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในองค์กร

         นอกเหนือจากงานสอบทานคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรายินดีให้บริการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องงานตรวจสอบภายใน และมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร