บริการ

  • งานประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

         งานประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็นบริการให้ความเห็นต่อธุรกิจลูกค้า ตามองค์ประกอบการควบคุมภายในที่ดี (COSO) เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจมีการควบคุมภายใน (Present) และได้ผล (Functioning) ทั้งในภาพรวมธุรกิจ หรือเฉพาะระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผล ระบบควบคุมภายใน

         นอกจากการให้บริการประเมินระบบการควบคุมภายใน เรายินดีเป็นคู่คิดในการเตรียมตัวและวางแผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรของลูกค้าทั้งทางตัวเงินและเวลา รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน

         สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกระบวนการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์และผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายใน เรามีบริการพิเศษ ในการสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด รวมไปถึงการติดตามผลต่อเนื่องจนกว่าลูกค้ามีความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์