บริการ

  • งานตรวจสอบภายในสำหรับ บริษัท มหาชน จำกัด

         งานตรวจสอบภายใน เป็นบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน ภายใต้แนวปฏิบัติสากล โดยคำนึงถึงการเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจลูกค้าเป็นสำคัญ

         เราให้บริการตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ